From: TISI WTO <wto@tisi.mail.go.th>
Date: 2017-11-23 13:18 GMT+07:00
Subject: กฎระเบียบของต่างประเทศทาง E-mail (ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2560)
To: 


เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร) ซึ่งภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว สำนักงานได้รับแจ้งกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกประกาศใช้หรือแก้ไขใหม่ ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิจะเสนอข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและการส่งออกของไทย ทั้งนี้จะต้องเสนอข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

สำนักงานจึงพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของต่างประเทศเหล่านั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลสำหรับการค้าและการส่งออกของไทยแล้ว ยังช่วยในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคตด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วและสม่ำเสมอ ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากมีข้อคิดเห็นประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการส่งออกของประเทศไทย ขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบโดยด่วนด้วย เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไปและกรุณาแจ้งตอบกลับสำนักงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในเอกสารผ่านทางช่องทางอีเมล์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

  

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๔

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๑๑

E-mail  wto@tisi.mail.go.th

  TN ARE 395

  TN ISR973

  TN ISR975

  TN KEN 595

  TN KEN596

  TN KEN597

  TN KEN598

  TN KEN600

  TN KOR736

  TN USA1317

  TN USA1319

  TT KEN595

  TT KEN596

  TT KEN597

  TT KEN 598

  TT KEN600

  TT USA1317

  TT USA1319