From: TISI WTO <wto@tisi.mail.go.th>
Date: 2017-11-16 14:10 GMT+07:00
Subject: กฎระเบียบของต่างประเทศทาง E-mail (ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2560)
To:

เรียน  ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า (Agreement on Technical Barriers to Trade: TBT) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) โดยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นแกนกลางในการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงดังกล่าว (ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรและอาหาร) ซึ่งภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าว สำนักงานได้รับแจ้งกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองที่ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกประกาศใช้หรือแก้ไขใหม่ ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิจะเสนอข้อคิดเห็นต่อกฎระเบียบดังกล่าวได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและการส่งออกของไทย ทั้งนี้จะต้องเสนอข้อคิดเห็นภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

สำนักงานจึงพิจารณาว่าข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบทางเทคนิค มาตรการ มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองของต่างประเทศเหล่านั้น นอกจากจะเป็นข้อมูลสำหรับการค้าและการส่งออกของไทยแล้ว ยังช่วยในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมของโลกในอนาคตด้วย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวโดยรวดเร็วและสม่ำเสมอ ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากมีข้อคิดเห็นประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าและการส่งออกของประเทศไทย ขอได้โปรดแจ้งให้สำนักงานทราบโดยด่วนด้วย เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป และกรุณาแจ้งตอบกลับสำนักงาน เพื่อให้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุในเอกสารผ่านทางช่องทางอีเมล์ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ

กลุ่มพันธกรณีความตกลงด้านอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๐๔

โทรสาร  ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๑๑

E-mail  wto@tisi.mail.go.th

 

  list notification

  TN TTA31

  TN JAM70

  TN MEX377

  TN USA1315

  TN USA1316

  TT JAM70

  TT USA1315

  TT USA1316