กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ข้อมูลความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACFTA)

เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ)

  

 

   ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน จีน