วันนี้ (13 สิงหาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)  ทำเนียบรัฐบาล    พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 mati 13 aug page 0001

   สรุปมติ ครม.วันที่ 14 สิงหาคม