วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล      พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี              ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 mati 21julydocx page 0001

    สรุปมติครม 21 กรกฎาคม 2563