วันนี้ (23 มิถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

 23 docx 001

   มติ ครม วันที่ 23 มิถุนายน 63