วันนี้ (16 มิถุนายน 2563)  เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา                                                                       นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

16 001

   สรุปมติ ครม วันที่ 16 มิถุนายน 2563