วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)      จัดสัมมนาวิชาการ ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564