สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25xx – 25xx)      ในส่วนที่มีการปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3    โดยสามารถ                แสดงความคิดเห็นตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ผ่านช่องทาง  Link : https://broadcast.nbtc.go.th/planPH 
​          

 masterpage 0001

    ร่างประกาศ แผนแม่บทฯ ฉบับที่ 2