กสทช. รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 โดยมี ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็น: ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 –วันที่ 27 มกราคม 2563  

 n1

   เอกสารรับฟังฯ เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498