สำนักงาน กสทช. เชิญรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศสำนักงาน กสทช.  เรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม
ย่าน 703 - 733/758 - 788 MHz      

 pr 703733

    ประกาศการอนุญาตใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733 758-788MHz

 

 

tentative703