ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กันยายน  2562

 17

    สรุปมติครม วันที่ 17 กันยายน