ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนย์ข้อมูล หอการค้าไทย ขอส่งสรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  

 cov mati14m

    สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 พฤษภาคม