From: Suchira Ninlapat <suchira@thaichamber.org>;
Date: Fri, 26 Oct 2018 at 09:58
Subject: สรุปข่าวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10/2561 : ตุลาคม 2561
To: Center Tcc <centertcc@gmail.com>;ขอนำส่งสรุปข่าวด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10/2561 : ตุลาคม 2561

.........สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

tcc no10 oct