From: Ayut Jaritngam <ayut.ja@thaichamber.org>
Date: 2018-01-09 14:55 GMT+07:00
Subject: (สภาหอการค้าฯ) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงลึก เรื่อง "การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ส่งออกไทยและในห่วงโซ่อุปทานเพื่อไปยังตลาดยุโรป" ณ โรงแรม อีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ
To: 
Cc:  

เรียน นายกสมาคมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ

ด้วย ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีกำหนดจัดการอบรมเชิงลึกให้กับผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่ทำธุรกิจหรือสนใจทำธุรกิจการค้าในตลาดสภาพยุโรป ในหัวข้อ "การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ส่งออกและผู้ผลิตสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อไปยังตลาดยุโรป (ครั้งที่ 2)" มีกำหนดจัดอบรมดังนี้

1. การอบรมระดับผู้บริหาร วันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

2. การอบรมระดับปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม อีสตินแกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการด้านแรงงานให้ได้มาตรฐานที่ตลาดยุโรปยอมรับ สร้างเสริมคุณภาพแก่อุตสาหกรรมการส่งออกไทย และ รักษาภาพพจน์ของประเทศทางด้านการค้าระหว่างประเทศในภาพรวม

รูปแบบการอบรม

การอบรมเป็นรูปแบบการให้ความรู้เชิงลึก (เป็นภาษาไทย และ ไม่มีค่าใช้จ่าย) และการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการจริง โดยผู้เชี่ยวชาญของ Foreign Trade Association (FTA) เกี่ยวกับการจัดการแรงงานตลอดห่วงโซ่การผลิตตามมาตรฐาน BSCI (Business Social Comprehensive Initiative) ให้บริษัทที่เข้าร่วมจำนวน 25 บริษัท (เมื่อครบกำหนดจะปิดรับการสมัคร) 

ทั้งนี้ ภายหลังการอบรมผู้เชี่ยวชาญจะออกให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติจริง ณ สถานที่ประกอบการของผู้เข้าอบรมทุกราย และบริษัทที่ผ่านการประเมินขั้นสุดท้ายตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมินรับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอกต่อไป

ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร(อยู่ในเอกสารแนบ) และลงนามโดยผู้มีอำนาจขององค์กร และส่งเอกสารไปยัง

1. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ E-mail: boca@moc.go.th โทรสาร 02-547-5224 หรือ

2. สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ E-mail: admin@thaicommerce.be

ภายในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 และ รับสมัครบริษัทเข้าร่วมการอบรมจำนวน 25 บริษัท (เมื่อครบกำหนดจะเปิดรับสมัคร)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายอยุทธ์ จริตงาม

Best regard

Mr.Ayut  Jaritngam (นายอยุทธ์ จริตงาม)

Trade and Investment Promotion Department 

Board of Trade of Thailand

150/2  Rajbopit Road, Pranakorn District, Bangkok, 10200, Thailand

Tel.(+66)2-018-6888 ext 4480

Fax. 02-622-1991

E-mail :ayut.ja@thaichamber.org

Website :http://www.thaichamber.org