สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ หอการค้าไทย โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal              ปี 2565 ซึ่งจะมีบริการอบรมแผนธุรกิจ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE)  

จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำถึงการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมได้จริง สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่จะผลักดันสินค้าและบริการของท่านสู่ธุรกิจ Next Normal      

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565 (รับจำนวนจำกัด)

 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ : https://forms.gle/nU8QHPthPfqyiTSN6

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/35EMc9D

รายละเอียดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2565  ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/nU8QHPthPfqyiTSN6

 Next normal poster A4