สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ได้จัดทำเอกสารชุด TCT Vision "ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 5G สำหรับประเทศไทย" ในรูปแบบ infographic ที่เข้าใจง่าย เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนผู้สนใจ ให้เข้าใจถึงบทบาทและความสำคัญของการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในประเทศไทย อันจะเป็นการยกระดับการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสะดวกแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมอย่างทั่วถึง
 
 
 
Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01

Leaflet 5G A4 small Page 01