โดย พ.อ.ดร.เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ
กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
 
 
0001