บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์  : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 

  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

https://www.nesdc.go.th/download/document/Yearend/2020/PPT_NESDB.pdf

 

PPT NESDB page 0001