สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อรับฟัง ความคิดเห็น (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยัน ตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วม โครงการทดสอบนวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล พ.ศ. .... (Digital ID Sandbox)  เพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 co

   ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลพ.ศ....

 

 

2