ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 13 ครั้งที่ 5/2562  เห็นชอบกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

 c 163

order1

order 2

rule1

rule2

rule3

    ข้อบังคับหมวด9และ10