บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด    ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร  ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร รุ่นที่ 2   ในวันที่10-11  มิถุนายน 2562  เวลา 08.30-16.30 น  ณ ห้องประชุม CRF  Learning  Center  ถนนสรงประภา  เขตดอนเมือง   (ตามรายละเอียดด้านล่าง)

 weapon 10

weapon2

0001 45