18 ธันวาคม   สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย  ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ รองเลขาธิการ   เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “ระดมความคิดเห็น กำหนดแผนการขับเคลื่อน TFIT ” ณ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของ

สภาดิจิทัลฯ เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนสภาหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจาฯ    มีการระดมสมองจากตัวแทนสมาคมต่าง ๆ

ในอุตสาหกรรม มีหัวข้อที่ร่วมกันพิจารณา 3 ประเด็นหลักคือ 

1. นโยบายที่สภาจะประกาศเพื่อให้เห็นความชัดเจนและตรงใจ

2. โครงการเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ในระยะสั้น

3.  แนวทางการสนับสนุน Thailand First (ไทยใช้ไทย)

 

20181218141903