python101 cover
 

 หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming

 

กิตติภณ พละการ, กิตติภพ พละการ, สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล และ สุกรี สินธุภิญโญ
v1.0.1
168 หน้า
ISBN : 978-616-407-189-6
พิมพ์ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2560)
จัดพิมพ์ : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MD5 checksum : D30363E50D411BF3B6566B70CAFD670E

 

    Python101