ด้วยคณะอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสื่อสารมวลชน ขอให้ สทค.ช่วยเชิญชวนภายในเครือข่ายและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ตาม แบบสอบถาม Google Form จาก QR Code สำหรับองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 
 
สทค. ใคร่ขอเชิญชวนทุกๆท่านเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามในฐานะประชาชนที่เข้าร่วม 1 เสียง ร่วมปฏิรูปประเทศ