สมาคมโทรคมนาคมฯ ชี้แจงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ ของ นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย 

จากกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ที่ไม่เหมาะสมของ นายประสงค์ เรืองศิริกูลชัย เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมานั้น สมาคมโทรคมนาคมฯ ขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำส่วนบุคคล โดยมิได้เป็นการดำเนินการภายใต้การปฏิบัติหน้าที่ของสมาคมฯแต่อย่างใด ทั้งนี้ นายประสงค์ เรืองศิริกุลชัย ได้แสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยการยื่นขอลาออกจากตำแหน่งอุปนายกและกรรมการสมาคมฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว