ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีมติกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค.ชุดที่ 14 ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-18.00 น.  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ดังรายละเอียดแนบ

 14 2563 2566 page 0001

14 2563 2566 page 0002

14 2563 2566 page 0003

 

Slide1

Slide2

present

 page 0001