เมื่อวันที่  19 สิงหาคม  2562  สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย รศ.ดร.พิสิฐ  บุญศรีเมือง  กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสทค.  ในการเข้าร่วมประชุม 2019 ATRC OTT Dialogue ณ ห้อง Garden room โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ     จัดโดย สำนักงาน กสทช.    การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันระหว่างผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่งอาเซียน ,     ผู้ลงทุนโครงข่ายสัญญาณบริการ และผู้ให้บริการ OTT  เพื่อหารือประเด็นปัญหา ความท้าทาย อุปสรรคและ โอกาสที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้  สมาคมฯ ได้ส่งข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัญหาความท้าทาย อุปสรรค และโอกาสที่เกิดขึ้นให้ จากการเติบโตของบริการ OTT ในภูมิภาคอาเซียน  กับสำนักงาน กสทช. ใน 4 ประเด็น หลักๆ คือ 

1 การส่งเสริมธุรกิจการให้บริการ OTT ให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง ผู้ให้บริการโทรคมนาคม และผู้ให้บริการด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
2 การคุ้มครองผู้บริโภค
3 ผลกระทบและส่งเสริมทางเศรษฐกิจจากบริการ OTT
4 การจัดทำความร่วมมือระหว่างกัน                             

20190820142458

1566222280310

1566222288174

1566222271556

 1566222282681

   กำหนดการ 2019 ATRC OTT