สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) โดยคุณวีระ   รัตนแสงเสถียร ประธานคณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตไทย (TISPA) และ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA)  ได้ยื่นหนังสือ เอกสาร ข้อเสนอแนะ ร่างพรบ. ไซเบอร์ฯต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   โดยคุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง มารับหนังสือดังกล่าว ในวันที่ 19 ตุลาคม นี้

 
 
20181019120554