เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-16.30 น ณ ห้องประชุม Think big ชั้น 20 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA

 

คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี รองเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 30 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโครงข่ายสารสนเทศในระดับชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ตามมาตรการทางกฏหมายในการกำหนดการดูแล Cybersecurity ของหน่วยงานในระดับ Critical Information Infrastructure : CII จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    


 

2

1

 

thinkbig

 cover 1

0007

   แนวนโยบายการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ