เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สทค.โดย ดร.อนันต์ วรธิติพงษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายวรภัทร ภัทรธรรม กรรมการบริหารและรองเลขาธิการด้านกิจกรรมพิเศษ ได้เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง AI กับวิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร เศรษฐกิจเเละสังคม  ซึ่งจัดขึ้นโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   การเสวนาดังกล่าวมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลของการพัฒนาเทคโนโลยี AI      ทั้งในมิติของการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาทักษะและความสามารถด้าน AI ของคนในประเทศ  จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 170518

170514

170515

1643212