มีรายละเอียดดังนี้

 mati 14

  สรุปวันที่ 14 มกราคม63