text 2

IMG 1833

IMG 1876

Slide1

Slide2

Slide3

Slide4

 

 

 

 

 

   ข้อบังคับ สทค.

   คำสั่งที่ 1 แต่งตั้้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

   คำสั่งที่ 7 แต่งตั้้งคณะกรรมการเลือกตั้ง

   ข้อบังคับหมวด9และ10

   แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อCOVID-19

    แบบตอบรับการประชุม

    หนังสือมอบอำนาจ

    เสนอชื่อ และตอบรับการเสนอชือ ตัวอย่างบัตร