เมื่อวันที่  12  มีนาคม 2563  สทค. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13  ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม บมจ. กสท โทรคมนาคม ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาและติดตามการดำเนินงานต่างๆ ของ สทค. อาทิเช่น  พิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ , การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ระหว่าง สทค. และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การอนุมัติงบประมาณและแผนกิจกรรมประจำปี 2563 ,การพิจารณาและแต่งตั้งตำแหน่งกรณีกรรมการบริหารลาออกจากตำแหน่ง ,การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารงานโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่ง สทค. ได้รับการส่งเสริมฯ ไปแล้ว  2 โครงการ คือ โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล  และโครงการศูนย์ประสานงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ด้านโทรคมนาคม ตลอดจนความคืบหน้าและติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านต่างๆ เช่น ความคืบหน้าในการจัดระเบียบสายสื่อสาร, ความคืบหน้าในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม   “ผู้บริหารระดับสูงเพื่อพัฒนาประเทศด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี”  และความคืบหน้าของการทำงานด้านพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล(Mobile National ID) เป็นต้น

 

90083613 2764519856936297 2990333686638968832 o

90089041 2764518746936408 6205239719853293568 o