เมื่อวันที่ 4 กันยายน  2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  โดย  นายเลิศรัตน์  รตะนานุกูล (รองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์) เป็นผู้แทน สทค.    เข้าร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน Digital  Thailand Big Bang 2019  ซึ่งกล่าวเปิดงานโดย  นายพุทธิพงษ์   ปุณณกันต์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  ณ ห้อง Ballroom อาคารดีป้า ชั้น 5  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

BNZ 39491 1 

BNZ 38551

BNZ 38141

 

1567569262697

 

 

1567569264334