เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคม.

นำคณะกรรมการบริหาร สทค.   ซึ่งมีคุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย (อุปนายก) ,คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร (อุปนายก), ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ (เลขาธิการ) ,คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี (รองเลขาธิการ),ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ (รองเลขาธิการ), คุณรังสรรค์ จันทร์นฤกุล ,คุณวีระ รัตนแสงเสถียร, คุณวิโรจน์ โตเจิญวาณิช, รศ.ดร.พิสิฐ. บุญศรีเมือง, คุณวรภัทร. ภัทรธรรม.    คุณราชันย์ เพ็ญศิริ และคุณอารียา นกพลับ  เข้าพบปะหารือกับ นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเดินหน้าทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ. ณ ห้องประชุม MDES 2 ชั้น9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

 

 

 

 

 DSC 0261

DSC 0263

DSC 0265