เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.)  ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้ต้องขัง ขึ้น ระหว่าง ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ โดยมี ดร. อนันต์ วรธิติพงศ์    นายกกิตติมศักดิ์ สทค. และดร.พัชราภรณ์ ศโรภาส    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัณฑวิทยา กรมราชทัณฑ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม DOC ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท    ทีโอที จำกัด (มหาชน)  

ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ และ สทค. ซึ่งทาง สทค. ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาค และสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดย กรมราชทัณฑ์ จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาอบรม  ตลอดจนจัดการเรียนการสอนวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศและเพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจในด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม  ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมราชทัณฑ์ที่ต้องการความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การจัดการศึกษาให้ผู้ต้องขังดังกล่าวมีความสำคัญยิ่ง และเป็นการเพิ่มศักยภาพที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หลังพ้นโทษเพื่อไม่ให้กลับมาทำผิดซ้ำและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสันติสุข อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

20181122143622

20181122143906

20181122143848

20181122143725 1