เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คณะทำงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ ได้ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/ 2561 ขึ้น เพื่อพิจารณาแผน กรอบในการดำเนินการจัดตั้ง Thailand Telecommunication CERT (TTC - CERT)

และงบประมาณ รวมถึงเกณฑ์กำหนดหน่วยงานที่ถือเป็น CII  ของกลุ่ม Telecom แนวทางการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานของ TTC- CERT  กรอบ MOU  และ Position Paper ตลอดจนการเตรียมการจัดงาน TTC -  Workshop  ณ ห้องประชุม บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 

1531381003609 1

1531381000801

1531380952001