เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบพลเอก สุกิจ เขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ของ กสทช. โดยในการหารือ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมฯ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสมาคมฯ ผ่านคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการทำงานร่วมกับภาครัฐรวมทั้ง กสทช. พร้อมทั้งหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการทำงานและข้อมูลทางวิชาการระหว่างกันเพื่อยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศ

1

2