ประธานคณะทำงานส่งเสริมนวัตกรรมล้ำสมัย (คุณสืบศักดิ์  สืบภักดี) จัดการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 21 มิ.ย. 2561    ณ  ห้องประชุมของ บ. NTT Communications (Thailand) สำนักงานแห่งใหม่ ณ ชั้น 6 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์   ถ.รัชดาภิเษก โดยมีประเด็นการประชุมและผลการหารือดังนี้

- การติดตามความคืบหน้าประเด็นบทบาท การขับเคลื่อนจากการประชุมครั้งก่อน ซึ่งที่ประชุมลงรายละเอียดและกำหนดกรอบการทำงานให้ชัดเจนขึ้น เน้นสนับสนุนและสร้างภาพลักษณ์การส่งเสริมและการสร้างผลงาน องค์ความรู้ ความเข้าใจด้านโทรคมนาคมสมัยใหม่ 

- การกำหนดแนวทางความร่วมมือในหมู่ผู้ประกอบการสู่การมี telecom sandbox เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันในอนาคต

- การกำหนดจัดงาน Open Forum เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และต่อยอดสู่การมีพันธมิตรใหม่ๆ ในแวดวงโทรคมฯ-ดิจิทัล และสร้างการรับรู้กิจกรรมสมาคมสู่ภายนอก โดยหัวข้อการจัดเสวนาเปิดครั้งแรกจะเป็นเรื่องทิศทางเทคโนโลยี 5G & Wifi LAA LWA และ LTE-u ในประเทศไทย (ผู้รับผิดชอบ - สทค.)

- การพิจารณาประเด็นแนวทางการส่งเสริมบริการ IoT และการจัดการประกวดส่งเสริมนวัตกรรม IoT กับภาคการศึกษา (ผู้รับผิดชอบ - ฝ่ายเลขาฯ (NTT))

-  การกำหนดแนวทางเพื่อร่วมงาน Thailand Digital BigBang ในนามสมาคมฯ โดยร่วมมือกับสมาชิกฯ (ผู้รับผิดชอบ - ผู้แทน Ericsson)

-  การร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ประกอบการ Wifi ร่วมกับคณะทำงาน Telecom regulatory  (ผู้รับผิดชอบ - ผุ้แทน AIS)
 
1529645059512
 
1529651770941