ประธานคณะทำงานส่งเสริมวิชาชีพด้านโทรคมนาคม
ICT และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ)   จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “แนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง” ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30-15.40 น.

ณ ห้องเมต้า 1 ชั้น 2 อาคารสปอร์ต คลับเฮ้าส์ สโมสรราชพฤกษ์ กรุงเทพ