วันที่  31 มกราคม 2561  (TTA) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศญี่ปุ่น  เยี่ยมชมสมาคมโทรคมนาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (TCT)    ณ อาคาร AIA แคปปิตอล เซ็นเตอร์   ถ.รัชดาภิเษก

ซึ่งมีกรรมการบริหาร ร่วมให้การต้อนรับ 

-  คุณธีรวุฒิ  ศุณมาลัย                  อุปนายก

-  ดร.สุพจน์  เธียรวุฒิ                   กรรมการและเลขาธิการ

-  คุณเลิศรัตน์  รตะนานุกูล           กรรมการและรองเลขาธิการ และประชาสัมพันธ์

-  คุณจำรัส   ตันตรีสุคนธ์             ผู้อำนวยการ

 20180131113920
20180131130036 1