เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือแนวทางในการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ ของกระทรวงฯ

 

image.png


โดยในการหารือ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมฯ ได้เสนอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ต่อการดำเนินการตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ทั้งนี้สมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทั้งประเภทบุคคลและนิติบุคคลที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่หลากหลาย สามารถมีส่วนสนับสนุนข้อมูลจากมุมผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงและขับเคลื่อนนโยบายร่วมกันสู่ความสำเร็จได้ อีกทั้งสมาคมฯ ยังมีแผนพัฒนาและยกระดับฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถและความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ในการทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อกระทรวงฯ ในประเด็นที่ได้รับการขอความเห็นได้อย่างรวดเร็ว

พร้อมกันนี้ ดร.มนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 และขอเชิญ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ TCT/TTA Joint Seminar 2018 : “5G & Disruptive Technology supporting Thailand 4.0 : Challenges and Opportunities" ซึ่งสมาคมฯ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ. 2561 นี้ ณ รร.ดุสิตธานี

---
บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)
1. คุณเลิศรัตน์ รตะนานุกูล - กรรมการและรองเลขาธิการด้านกิจกรรมพิเศษ และประชาสัมพันธ์
2. รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร - เลขานุการรัฐมนตรี
3. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4. ดร.มนต์ชัย หนูสง - นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5. คุณวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร - อุปนายก
6. คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี - กรรมการและรองเลขาธิการด้านวิชาการดิจิทัล