(12 มกราคม 2567 ) คุณสืบศักดิ์ สืบภักดี กรรมการ และเลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป และเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ได้รวบรวม และสรุปจากคณะทำงานศึกษาการกำกับดูแลภายใต้หน่วยงานของรัฐ และ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ซึ่งคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ลักษณะการให้บริการและรูปแบบของธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับความต้องการใช้ดาวเทียมสำหรับให้บริการกิจการดาวเทียมที่มีมากขึ้น และสภาพอุตสาหกรรมดาวเทียม ณ ห้องประชุม Palladium Hall A โรงแรม เดอะ เบอร์เคลียร์ ประตูน้ำ

 

1 1705199626196

1705199626002

1705199626376

1705199626586

 

1705199626774