(10–11 ตุลาคม 2566) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) โดย คุณราชันย์ เพ็ญศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 15 และคุณบัญชา กลั่นประยูร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม NBTC International OTT Symposium in Digital Ecosystem โดย สำนักงาน กสทช.จัดขึ้นเพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ปัญหา และความท้าทายต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ OTT และการส่งเสริม Digital Ecosystem ที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ ITU, Regulator จากประเทศต่างๆ เช่น กัมพูชา, ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์ มาให้ข้อมูลและรูปแบบการ Regulate ต่างๆ ณ ห้องประชุม โรงแรม Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit กรุงเทพฯ   

 S 65888301 0

S 65888297 0

S 65888300 0

S 65904642