เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.อธิป อัศวานันท์ เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ และสมาคมธนาคารไทย
โดยนายยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักงานระบบการ ชําระเงิน พร้อมด้วยตัวแทนจาก
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และตัวแทนจากธนาคารพาณิชย์ รวมประชุมเรื่องระบบรับและโอนเงิน PromptPay  

 

เพื่อหารือกําหนดแนวทางความร่วมมือ และผลักดันการดําเนินงานของโครงการระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ โดยในการประชุมครั้งนี้
ได้มีการรวบรวมความเห็นต่อร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงความเห็นต่อการส่งข้อมูลเพื่อใช้บริการพร้อมเพย์
ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก

 002