สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

แนบเอกสาร ดังนี้

1 สมาชิกสามัญ (เอกสารแนบจำนวน 12 เอกสาร) (Download All)

1.1 กำหนดการ (Download)
1.2 สำเนารายงานประชุมใหญ่ 2558 (Download)
1.3 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2559 (Download)
1.4 รายงานงบดุลปี 2559 (Download)
1.5 หนังสือรับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Download)
1.6 สำเนาข้อบังคับ (Download)
1.7 สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คกก. เลือกตั้งฯชุด 13 (Download)
1.8 ประกาศสมาคม การเลือกตั้งฯชุดที่ 13 (Download)
1.9 หนังสือเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง (Download)
1.10 แบบตอบรับ (Download)
1.11 แผนที่ (Download)
1.12 จดหมายสมาชิกสามัญ (Download)


2 สมาชิกนิติบุคคล (เอกสารแนบจำนวน 12 เอกสาร) (Download All)

2.1 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ 2560 (Download)
2.2 สำเนารายงานประชุมใหญ่สามัญ 2558 (Download)
2.3 รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 2559 (Download)
2.4 งบดุลปี 2559 (Download)
2.5 หนังสือรับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี (Download)
2.6 สำเนาข้อบังคับ (Download)
2.7 สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คกก. เลือกตั้งฯชุด 13 (Download)
2.8 ประกาศสมาคม การเลือกตั้งฯชุดที่ 13 (Download)
2.9 แบบตอบรับ (Download)
2.10 หนังสือมอบอำนาจ (Download)
2.11 แผนที่ (Download)
2.12 จดหมายนิติ (Download)

 


3 รายการการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งฯ

3.1 รายงานประชุมเลือกตั้ง  (Download4 ประกาศรายชื่อ (เอกสารแนบจำนวน 3 เอกสาร) (Download All)

4.1 สมาชิกนิติบุคคล (Download)

4.2 สมาชิกสามัญตลอดชีพ (Download)

4.3 สมาชิกสามัญรายปี (Download)