เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ดร.อธิป อัศวานันท์ (ที่ 2 จากขวา) เลขาธิการ สมาคมโทรคมนาคมฯ เข้าพบ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง


เพื่อยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม(ฉบับที่....) พ.ศ. ....
นําเสนอข้อคิดเห็นของสมาคมโทรคมนาคมฯ กรณีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการโทรค มนาคม โดยขอให้คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาทบทวนการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่าธรรมเนียมบริการ
โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ประกอบการใน ปัจจุบัน รวมถึงทบทวนการกําหนดค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคม โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
เพื่อลดภาระต้นทุนการประกอบกิจการ อันจะสะท้อนถึงอัตราค่าใช้บริการ ซึ่งส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้บริการโดยตรง

 074