(14 มิถุนายน 2565) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสืบศักดิ์ สืบภักดี เลขาธิการ นางพัณณ์ภัสร์ วัลลิกุล ผู้อำนวยการ และผู้แทนจากสมาชิกนิติบุคคล เข้าพบนายเกรียงไกร เธียรนุกุล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมแนะนำภารกิจต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของ สทค. ตลอดจนหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

001

004

002

005