สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สทค.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล”

 

 

1

กรุงเทพฯ 10 ตุลาคม 2559 – สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระดมความเห็นกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในยุคดิจิทัล”

โดยมีตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ อาทิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง รักษาราชการแทนเลขาธิการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวแทนจากคณะกรรมการกสทช. และอาจารย์จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร และนายอนันต์ วรธิติพงศ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคม และกรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อระดมความเห็นและร่วมกันกำหนดพันธกิจและทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางโทรคมนาคมของภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการประชุม โดยนายสืบศักดิ์ สืบภักดี อาจารย์และนักวิจัยด้านโทรคมนาคม ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ที่ทำการสมาคมฯ ชั้น 31 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถ.รัชดาภิเษก

 

1

 

1

 

1